تراشکاری قطعات ظریف

projet1200_product_ltSlide thumbnail

features_3d_printing_and_you
cubepro_c

تراش کاری قطعات ظریف، تولید قطعات ظریف با رعایت تلرانس های هندسی مد نظر در زمان کوتاه همیشه دغدغه خطوط تولید می باشد.

101484_13c58 292959_10883